Dabiska dabas
roku darba kosmētika

Privātuma Politika un personas datu apstrāde


Sunny Factory LTD / Saules Fabrika®, PVN numurs: LV40103269333, juridiskā adrese: Lomonosova 8-2; Rīga; LV-1019; Latvija (turpmāk tekstā – APA Real Estate SIA) ir uzņēmies saistības aizsargāt katra KLIENTA personas datus, kā DATU KONTROLIERIS. Pamatojoties uz šo, un saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" principiem, mēs esam atjauninājuši Privātuma Politikas noteikumus, kas attiecas uz personas datu vākšanu, izmantošanu, apstrādi un glabāšanu. Tagad visa datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar GDPR reglamentu, lai nodrošinātu ikviena KLIENTA tiesības uz personas datu konfidencialitāti.


PERSONAS DATU APSTRĀDE

Sunny Factory LTD, kā DATU KONTROLIERIS, apstrādās šādus KLIENTA personas datus:

  • identificējošo informāciju: vārdu, uzvārdu;
  • kontaktinformāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi.

Mēs apņemamies nodrošināt KLIENTA personas datu apstrādes precizitāti un pareizību, un garantējam visas personiskās informācijas, kas glabājas mūsu datubāzē, neizpaušanu un drošību. Dati būs pieejami dažiem no mūsu darbiniekiem to darba pienākumu veikšanai, bet tikai saskaņā ar datu apstrādes mērķiem un pamatojumiem, kas ir noteikti tiesību aktos par datu aizsardzību "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti".


PERSONĪGO DATU APKOPOŠANA UN IZMANTOŠANA

Personas dati ir KLIENTA dati, kurus Sunny Factory LTD saņem no KLIENTA ar paša KLIENTA piekrišanu, savas Saules Fabrika® produkcijas prezentācijai interneta vietnē saulesfabrika.lv un izmantotus materiālus, kā arī lai turpinātu komunikāciju ar KLIENTU. Personas datu ievākšana un izmantošana var notikt šādos veidos:

  • Aizpildot reģistrācijas formu interneta vietnē saulesfabrika.lv, ievadītie dati automātiski nonāk datu bāzē: identificējošā informācija, kontaktinformācija.
  • Noformējot parakstīšanos uz jaunumu izsūtīšanu, ievadītie dati automātiski nonāk datu bāzē: identificējošā informācija, kontaktinformācija.
  • Izmantojot sīkdatnes (cookies).

Mēs ievācam arī datus, kurus nevar tieši saistīt ar kādu vienu konkrētu personu (dzimumu, vecumu, valodu, atrašanās vietu, datus par ierīci), un ar kuru palīdzību persona nevar tikt tieši vai netieši identificēta.

Turklāt, mēs varam savākt apkopotos datus par mūsu interneta vietnes saulesfabrika.lv apmeklējumu. Šie dati tiek apkopoti un izmantoti tikai kā STATISTIKA, lai iegūtu informāciju par interneta lapas kvalitāti, lai turpmāk uzlabotu pašus interneta resursus katra KLIENTA interesēs. Apkopotie dati tiek izmantoti šajos Privātuma noteikumos, kā anonīmi dati, ar kuru palīdzību APMEKLĒTĀJU / KLIENTU nevar tieši vai netieši identificēt.

Ja KLIENTS uzskata, ka viņa personas dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Eiropas Datu Aizsardzības Padomē vai Datu Valsts Inspekcijā. Saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" mums ir pienākums informēt par šo likumu, un mēs neplānojam izmantot KLIENTU datus citiem mērķiem.


SAVĀKTO PERSONAS DATU PAPILDIZMANTOŠANA

Katra KLIENTA dati tiks aizsargāti saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti". Visi dati tiks saglabāti un izmantoti tikai savas Saules Fabrika® produkcijas prezentācijai interneta vietnē saulesfabrika.lv un izmantotus materiālus, kā arī lai turpinātu komunikāciju ar KLIENTU.

Lai uzlabotu KLIENTU apkalpošanu, Sunny Factory LTD var informāciju par konkrētiem KLIENTIEM atklāt trešajām personām, ar kurām ir noslēgts līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Trešās personas ir mūsu biznesa partneri, kuru pienākumos ietilpst piegādes un klientu apkalpošanas pakalpojumu sniegšana, un kuri arī ir DATU KONTROLIERI.


PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN UZGLABĀŠANA

Sunny Factory LTD, kā DATU KONTROLIERIS, veic dažādus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu KLIENTU personas datus. Dati tiek glabāti mūsdienīgos serveros ar augstu aizsardzības pakāpi, piekļuve to apstrādei un izmaiņām ir tikai dažām pilnvarotām personām.

KLIENTS ir tiesīgs mainīt savu lēmumu par personas datu uzglabāšanu, sazinoties ar Sunny Factory LTD, kā DATU KONTROLIERA, administrāciju pa e-pastu: data@saulesfabrika.com.

KLIENTS ir tiesīgs, sniedzot rakstisku pamatotu pieprasījumu, iegūt šādu informāciju:

  • kāda identificējošā informācija ir ievākta, kādā veidā šie dati ir iegūti un kad ir veiktas izmaiņas;
  • kāda kontaktinformācija ir apkopota, kādā veidā šie dati iegūti un kad ir veiktas izmaiņas.

Personas datu uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no mērķiem, kuriem mēs tos apstrādājam, un kritērijiem, pēc kuriem mēs vērtējam glabāšanas termiņus: savas Saules Fabrika® produkcijas prezentācijai interneta vietnē saulesfabrika.lv un izmantotus materiālus, kā arī lai turpinātu komunikāciju ar KLIENTU. Ja KLIENTS uzskata, ka viņa personas dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Eiropas Datu Aizsardzības Padomē vai Datu Valsts Inspekcijā.


DROŠĪBA

Visi personas dati, kas ir ievākti interneta vietnē saulesfabrika.lv tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārraides kanāls nodrošina KLIENTA identifikācijas un kontaktinformācijas drošību. Lai aizstāvētu KLIENTA intereses, mēs piedāvājam:

  • godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi;
  • datu apstrādi tikai saskaņā ar norādīto izmantošanas mērķi un izmantošanu tikai nepieciešamajā apjomā;
  • personas datu precizitāti un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

KLIENTAM ir tiesības pamatoti pieprasīt viņa/viņas personas datu labošanu un papildināsanu, kā arī pieprasīt personas datu apstrādes beigšanu vai dzēšanu, ja dati ir novecojuši, nepilnīgi, nepareizi, prettiesiski apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji noteiktajam mērķim un datu apstrādes pamatojumam.


PRIVĀTUMA POLITIKAS NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Mēs vadāmies no pieņēmuma, ka, pirms izmantot mūsu interneta vietnē saulesfabrika.lv, KLIENTS ir iepazinies ar mūsu Privātuma politikas principiem un nosacījumiem, kā arī akceptējis tos. Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, par to katru KLIENTU informējot pa e-pastu.

Lai risinātu visus radušos jautājumus un problēmas, kas saistītas ar šo Privātuma Politiku vai ar personas datu aizsardzību, izmantošanu un apstrādi, kā arī gadījumā, ja KLIENTS vēlas, lai viņa dati tiktu pilnībā dzēsti no datu bāzes, nepieciešams sazināties ar Sunny Factory LTD, kā DATU KONTROLIERI, izmantojot e-pasta adresi: data@saulesfabrika.com.


PAPILDUS

Ja KLIENTS uzskata, ka viņa personas dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Eiropas Datu Aizsardzības Padomē, Datu Valsts Inspekcijā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" mums ir pienākums informēt par šo likumu, un mēs neplānojam izmantot KLIENTU datus citiem mērķiem.
Sunny Factory LTD / Saules Fabrika®, Rīga, 30/03/2018